ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


Bevezetés
Az Advocata Nostra az általa nyújtott szolgáltatás során birtokába jutott, illetve az általa rögzített személyes adatok kezelése során az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az Infotv. rendelkezéseiben foglaltak szerint jár el. Jelen szabályzat célja, hogy tájékoztassa a Domonkos Webshop felhasználóit arról, hogy az Advocata Nostra milyen személyes adatokat, milyen célból és jogalappal, milyen eszközökkel és módon kezel, valamint arról, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg az érintetteket és ezeket hogyan érvényesíthetik. Az Advocata Nostra, mint adatkezelő az e szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Fogalommeghatározás
Jelen szabályzat szóhasználatában:
Személyes adat: közvetve vagy közvetlenül azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ
Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy
Adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, másokkal együtt határozza meg, vagy az adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározó uniós vagy a tagállami jog által meghatározott jogi személy
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából (ennek eredményeként a zárolt személyes adatok kezelésének lehetőségei csökkennek, pl. az adatkezelő csak tárolásra lesz jogosult, vagy nem törölheti az érintett adatokat, valamint szűkülhet a hozzáférésre jogosult személyek köre)
Felhasználó: az a természetes személy, aki a shop.opnoverek.hu honlapra látogat, azon keresztül vásárol, valamint adományoz
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
Címzett: az a meghatározott harmadik személy, akinek vagy amelynek részére az adattovábbítás történik
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 
Adatkezelő
Advocata Nostra beelső egyházi jogi személy
2092, Budakeszi, Fő u. 192/B
Képviselő: Szabó Ráhel
E-mail: kiado@domonkosnoverek
Weboldal: shop.opnoverek.hu

A Domonkos Webshoppal közvetlenül kapcsolatba léphet a kiado@domonkosnoverek.hu e-mail címen.

Adatkezelési tevékenységek, adatkezelési célok, adatkezelés jogalapja
Az adattakarékosság követelményét szem előtt tartva, a z Advocata Nostra a Shop üzemeltetése során a meghatározott adatkezelési célok eléréséhez feltétlen szükséges mértékben (személyes adatok köre és tárolási ideje) kezel személyes adatokat. A személyes adatok gyűjtése csak a jelen szabályzatban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, a meghatározott célokkal össze nem egyeztethető módon való kezelésük, valamint a személyes adatok eltérő célból való kezelése tiltott.
 
Vásárló regisztráció
Önnek lehetősége van regisztrálni a Domonkos Webshop honlapján. A regisztrációhoz felhasználónév, jelszó és e-mail cím megadására van szükség. A rendszer minden levelet erre a címre fog küldeni. Az e-mail címek nem jelennek meg nyilvánosan, és csak a regisztráció folyamán, új jelszó kérése esetén, vagy értesítő szolgáltatások igénybevétele esetén érkezik rá üzenet. A regisztráció nem feltétele a Domonkos Webshop használatának.
Kezelt személyes adatok felhasználónév, jelszó, e-mail cím
Adatkezelés célja az érintett adatainak rögzítése, a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése
Adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Adatkezelés ideje a fiók törlésére irányuló kérelem teljesítéséig
 
Vásárló adatainak megadása
Ahhoz, hogy a honlapon keresztül vásárolni tudjon szükség van egy űrlap kitöltésére és a következő adatok megadására:
Kezelt személyes adatok: e-mail cím

Adatkezelés célja kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b) pont)

Adatkezelés ideje a szerződés teljesítéséig
Kezelt személyes adatok teljes név, irányítószám, város, közterület jellege, házszám

Adatkezelés célja számla kiállítása a vevő részére
Adatkezelés jogalapja szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b) pont)

Adatkezelés ideje
Kezelt személyes adatok teljes név, irányítószám, város, közterület jellege, házszám, telefonszám
Adatkezelés célja számlázási címtől eltérő szállítási cím felvétele
Adatkezelés jogalapja szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b) pont)

Adatkezelés ideje a termék átvételéig
 
Rendelés állapotának nyomon követése
Kezelt személyes adatok megrendelt áru (és mennyisége), rendelési azonosító, rendelés állapota, feldolgozottsága, választott szállítási mód, választott fizetési mód
Adatkezelés célja számlázási címtől eltérő szállítási cím felvétele
Adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b) pont)

Adatkezelés ideje 
Adattovábbítás a futárszolgálat részére
Amennyiben Ön szállítási módként a kiszállítás futárszolgálattal opciót jelöli meg, a házhozszállítást a FoxPost végzi. Ennek érdekében a következő személyes adatokat továbbítjuk a FoxPost futárszolgálat részére: név, kézbesítési cím, e-mail cím, telefonszám. Ezen adatok tekintetében a FoxPost adatkezelőnek minősül és a fenti adatokat saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli.

Kezelt személyes adatok név, kézbesítési cím, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja kiszállításhoz szükséges adatok átadása a futárszolgálat részére
Adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b) pont)

Adatkezelés ideje
Számlakiállítás, számlaküldés, megőrzés
A megrendelés leadása során keletkezett fizetési kötelezettség teljesítésekor a Shop automatikusan továbbítja a vásárlás adatait a Számlázz.hu online számlázószoftver részére, mely szoftver az elkészült számlát megküldi az Ön által a megrendelés során megadott e-mail címre. A számlázóprogramot a KBOSS.hu Kft. (adószáma: 13421739-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-303201; e-mail: info@szamlazz.hu) működteti, mely adatkezelőnek minősül.

Adatkezelés célja számlakibocsátási és tárolási kötelezettségnek való megfelelés
Adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont); 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) bekezdés, 169. §, 175. §; 2000. évi C. tv. (Számvtv.) 169. § – Adatkezelés ideje 8 év
  
Adatbiztonság
Az Advocata Nostra minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók személyes adatainak biztonságát. A személyes adatokhoz való hozzáférés eltérő jogosultsági szintek kialakításával és a hozzáférésre jogosultak személyi körének pontos meghatározásával korlátozott – azokhoz csak az Advocata Nostra Domonkos Webshopot működtető alkalmazottja, a rendszergazda és az adatvédelmi tisztviselő férhetnek hozzá – ezzel is óvva a személyes adatokat a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználás ellen. Az adatkezelést kiszolgáló szerver a DotRoll Kft. tulajdonában van.
DotRoll Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
+36 – 1 – 432 – 3232
+36 – 1 – 432 – 3231
support@dotroll.com
Cégjegyzékszám: 01-09-882068

Az érintett jogai
Az e fejezetben részletezett jogok gyakorlása érdekében Önnek elektronikus úton kell a kérelmét benyújtania a kiado@domonkosnoverek.hu e-mail címre. A beérkezett kérelmet a az Advocata Nostra 30 napon belül bírálja el. A kérelem elutasítása esetén indoklási és tájékoztatási kötelezettség terheli az Advocata Nostra-t. A kérelemmel megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján a kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kell megőrizni. Amennyiben a kérelmező nem adja hozzájárulását az adatok kezeléséhez, az adatkezelés jogalapja az Advocata Nostra jogos érdeke lesz, és az adatokat ugyanúgy 5 évig kell tárolni. Ha megalapozottan feltehető, hogy az érintett jogainak érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az érintett kérelmét az Advocata Nostra személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

Hozzáférési jog és előzetes tájékoztatás
Ön jogosult személyes adatainak kezeléséről, a kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a személyes adatait érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett intézkedésekről, az adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az érintett jogairól, a joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról tájékoztatást kérni. Önnek jogában áll, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon.

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog
A „hírlevélre feliratkozás” adatkezelési tevékenység (lásd fentebb) célja a közvetlen üzletszerzés. Ezen adatkezelési tevékenység ellen Önnek bármikor joga van tiltakozni. Tiltakozása esetén az érintett személyes adatok e célból nem kezelhetőek tovább, azokat az Advocata Nostra késedelem nélkül törli.

Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  • az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik és Ön él a GDPR 21. cikk (2) bekezdésben foglalt tiltakozási jogával az adatkezelés ellen;
    • a személyes adatokat az Advocata Nostra jogellenesen kezelte;
    • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
    • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
    Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésére a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme miatt kerül sor, a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) és e) pontja értelmében az Advocata Nostra megtagadhatja a személyes adatok törlésére irányuló kérelmének teljesítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
• Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
• Amennyiben az adatkezelés korlátozására kerül sor, a korlátozással érintett személyes adatot a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról Önt az Advocata Nostra előzetesen tájékoztatja elektronikus levélben.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a korábban az Ön által az Advocata Nostra rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) vagy szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) és az adatkezelés automatizált módon történik, Ön jogosult arra, arra, hogy ezeket az adatokat az Advocata Nostra egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A jogorvoslat, az érintett jogérvényesítésének további lehetőségei

Ön, a személyes adatai védelméhez fűződő jogának a Shop üzemeltetése és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása során történő megsértése és az ezzel kapcsolatos joggyakorlás kapcsán történt jogsértés esetén jogorvoslatért az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.
Ön jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu) is bejelentéssel élni az Infotv. 22. §-ában foglalt rendelkezések szerint.

Hatálybalépés
Jelen szabályzat 2023. november 01. napján lép hatályba. Visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Budapest, 2023. november 01.